Archive for category Podnikový informačný systém

Prednášky z predmetu informačné systémy marketingu 2010/2011

Prednášky z predmetu informačné systémy marketingu, akademický rok 2010/2011. ISM je vyučovaný na Katedre marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov denného aj externého inžinierskeho štúdia v štvrtom ročníku.

, , , ,

No Comments

Podmienky a procesy pri zavádzaní marketingového informačného systému vo firme

Úvod Všeobecným trendom marketingu súčasnosti je narastanie intenzity významu disponibility presnými explicitnými a maximálne formalizovateľnými tacitnými informáciami, vďaka čomu dokáže podnik reagovať na situácie pri obsluhe cieľového trhu efektívnejšie ako jeho konkurencia. V rámci kopírovania tohto trendu sú podniky nútené dôslednejšie pracovať so všetkými informáciami, ktoré sa v podniku vyskytujú. Ich spracovávanie a spôsob následnej prezentácie je potrebné neustále [...]

, , , ,

No Comments