Hodnotenie významnosti webovej stránky


Je veľa príležitostí, pri ktorých je vhodné či dokonca nutné, poznať hodnotenie webstránky / webstránok. Hodnotenie (ranking) webu možno definovať ako čo najobjektívnejší pohľad na jeho výkonnosť podľa definovaných parametrov. V tejto vete sa skrývajú dva kľúčové pojmy, a to objektívnosť hodnotenia a výkonnostné parametre.

Hodnotiť akékoľvek riešenie, a teda aj webstránku, možno subjektívne alebo objektívne. Pri subjektívnom hodnotení stanovujeme set kritérií, ktoré odrážajú vlastný pohľad na predmet skúmania, resp. pohľad, ktorý je poznačený vlastným názorom. Pri web stránkach sa používajú tieto kritériá pomerne často, môžeme ich kategorizovať podľa oblastí zamerania nasledovne:

 • funkčné spektrum
 • marketingová orientácia
 • používateľská príťažlivosť
 • grafické spracovanie
 • technická realizácia
 • ostatné kritériá

Hodnotenie v týchto kategóriách je možné realizovať slovne alebo stanoveným numerickým spektrom.

V procese hodnotenia sa prechádza nasledovnými krokmi. Niektoré z nich je možné alebo vhodné po uvážení vynechať:

 • prieskum trhu,
 • príprava zoznamu subjektov benchmarku,
 • filtrovanie zoznamu podľa predbežných výsledkov vybraných kritérií,
 • stanovenie finálneho zoznamu subjektov,
 • výber kritérií evaluácie,
 • zoradenie kritérií podľa významu,
 • primárne zisťovanie výkonnostných ukazovateľov pre objektívne hodnotiace kritériá,
 • výsledky zasadnutia focus group pre evaluáciu subjektívnych kritérií,
 • premena všetkých údajov na číselné hodnoty,
 • úprava údajov na body, teda stupnicu 0 = najhorší výsledok, max. hodnota = najlepší výsledok,
 • úprava hodnôt na rovnakú škálu (napr. 0-100 %),
 • výpočet výsledného benchmarku – súčet hodnôt vynásobených váhami,
 • zostavenie finálneho poradia a kontrola,
 • príprava záverečnej správy.

Výsledkom je stanovenie hodnoty benchmarku pre každý z analyzovaných subjektov. V záverečnej správe z benchmarkingu netreba zabudnúť na metodiku a zadefinovanie východísk, procesov a postupov stanovenia skupiny objektov benchmarku, hodnotiacich kritérií, ich váh, ako aj celkovú metodiku výpočtu finálneho hodnotenia.

Na základe výsledkov benchmarku prijme firma, resp. prevádzkovateľ riešenia zodpovedajúce kroky k náprave a možnému posunu k lepšiemu hodnoteniu v kritických parametroch. Tieto úpravy po realizácii prinesú firmu posun pozície vpred medzi relevantnou konkurenciou. Ich definitívnym výsledkom je zvýšená návštevnosť firmy, nepriamo aj konverzný pomer a následne automaticky rast obratu, resp. plnenia objektívnych cieľov, ktoré webová stránka plní.

Viac informácií o kritériách, používaných nástrojoch a ďalších parametroch a postupoch možno nájsť v súvisiacich príspevkoch v kategórii Analýzy.

 1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


− 1 = seven