Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík


Pri rozhodnutí vydavateľstva o tom, či a akú aplikáciu pripraviť pre mobilné zariadenia a špeciálne iPad, je potrebné zohľadniť viaceré faktory, najmä:

  • záujem cieľového publika o aplikáciu,
  • potenciálne príjmy z aplikácie a ROI,
  • možnosti distribúcie obsahu na zariadenie,
  • schopnosť vytvárať unikátny obsah len pre toto zariadenie.

iPad umožňuje prezentovať obsah, ktorý je už v redakcii vytvorený, novou a atraktívnou formou. Je teda určite prínosné myslieť na aplikáciu aj v prípade, že redakcia nemá kapacity na vytvorenie unikátneho obsahu. Tendencia do budúcnosti je však jednoznačná. Od vydavateľov obsahu sa očakáva transformácia vnútorných procesov prípravy a publikovania obsahu tak, aby iPad a ďalšie moderné platformy neboli iba povinnou jazdou, ale ukážkou technologickej a obchodnej zdatnosti celého tímu. V prípade, že aplikácie poskytne pre používateľov dostatočnú pridanú hodnotu, má potenciál byť úspešná a zároveň je možné minimalizovať efekt kanibalizmu jednotlivých foriem distribúcie obsahu (print verzus web verzus iPad).

Osvedčený model slovenských vydavateľstiev

CoverPage

CoverPage

Prvým titulom na iPade na Slovensku bol mesačník Stratégie. Ten sa vďaka partnerstvu s technologickým lídrom v oblasti vývoja aplikácií, spoločnosťou MONOGRAM, stal prvým titulom, ktorý mal dostupnú aplikáciu v AppStore. Navyše sa vedenie Stratégií rozhodlo podporiť launch tejto verzie aj špeciálnou aplikáciou, ktorá mala poukázať na možnosti platformy prezentovať obsah iným spôsobom a zároveň ukázať, že Stratégie sú moderné periodikum, ktoré na jednej strane dokáže odhadnúť potenciál a hodnotu nových kanálov distribúcie obsahu a na druhej strane dokáže pripraviť kapacity, ktoré pripravia na toto médium kvalitný obsah. Špeciálna príloha Digital, ktorá vychádza 1 x ročne a mapuje stav prostredia nových technológií na Slovensku, bola ideálna na to, aby Stratégie prezentovali inovácie v technológiách zobrazovania atraktívneho obsahu. Príloha o multimédiách tak už nebola len na papieri, ale bola naozaj multimediálna a mohla využiť všetky možnosti interaktivity ako interaktívne grafy, prezentácie, videá, social networks, content sharing atď. Tento model je pre vydavateľov zaujímavý,. pretože dokáže budovať imidž vydavateľa a zároveň upriamiť pozornosť na aplikáciu, ktorá bude pravidelne prinášať na iPad aktuálny obsah daného periodika. Obe aplikácie sú dostupné na bezplatné stiahnutie, pričom čítanie ďalšieho obsahu mesačníka Stratégie je spoplatnené.

Model zobrazovania PDF s interaktívnou vrstvou

CoverPage Publisher

CoverPage Publisher

S týmto modelom prišli ako prvým viacerí dodávatelia softvérov pre iPad. Vychádza z faktu, že všetci vydavatelia majú po vydaní titulu v printe k dispozícii zalomenú PDF verziu, ktorá s printom korešponduje 1:1. Preklopenie tejto verzie do aplikácie na iPade, kde by sa zobrazovala, prípadne s archívom všetkých čísel, je povinnou jazdou pre všetky periodiká, ktorou prejdú skôr alebo neskôr. Otázna je však pridaná hodnota pre používateľa, ktorý nenájde v obsahu ani forme žiadnu pridanú hodnotu. Modifikáciou tohto princípu je proces, pri ktorom sa printové PDF pred publikovaním na iPade obohatí o interaktívny obsah. V špeciálnom softvéri sa k jednotlivým stranám naväzujú multimediálne prvky, napr. prezentácie, galérie, video súbory, dokumenty atď., ktoré s obsahom súvisia a obohacujú ho. Čitateľ tak dostáva obsah, ktorý má novú úroveň, je však zachovaný layout vydania, grafické zalomenie, ktoré je pre mnohé periodiká kľúčové. Softvér pre prípravu obsahu čísla na iPade môže mať rôzne podoby, napríklad:

  • plugin do DTP softvéru (napr. Adobe InDesign),
  • stand alone desktopová aplikácia,
  • online webová aplikácia.

Proces, ktorý predchádza tomu, aby používateľ mohol cez aplikáciu daného média stiahnuť aktuálne vydanie, je potom nasledovný. Opakuje sa vždy pri vydaní nového čísla, prípadne pri príprave updatu už publikovaného vydania.

Publikačny proces PDF na iPade

Publikačný proces PDF na iPade

Model publikovania obsahu v reálnom čase

Kým predchádzajúci model bol vhodný pre týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky, dvojmesačníky a občasníky, pre denníky bolo potrebné pripraviť iný koncept. Dôraz je na aktuálnosti informácií, a tak tieto nemôžu byť spracované a publikované použitím vyššie uvedeného procesu. V tomto prípade je potrebné nastaviť iPad reader tak, aby bol schopný niekoľkokrát denne, prípadne častejšie, importovať obsah z definovaných lokalít, tento obsah parsovať a následne z content servera distribuovať do aplikácie. Takto možno jednoducho na iPade publikovať obsah z ľubovoľných XML zdrojov, napríklad obsah z webu, blogu, printu (ak bol pretransformovaný do XML). Pri tomto modeli však rovnako, ako v predchádzajúcom prípade, platí, že iPad by mal poskytnúť niečo viac, ako len čítanie novín vo formáte prispôsobenom rozlíšeniu zariadenia. Stále preto platí, že redakcia musí byť schopná transformácie a pripraviť sa na obdobie, keď sa pre tieto platformy bude vytvárať atraktívny prispôsobený obsah na pravidelnej báze.

Kombinácia procesu PDF a Daily News umožní v aplikácii zobrazovať obsah z definovaného zdroja (XML), spolu so špeciálne pripraveným obsahom pre dané vydanie alebo pre iPad reader všeobecne. Takto je v praxi možné dosiahnuť kombináciu výhod oboch prístupov. Používateľ tak na jednej strane získava aktuálne spravodajstvo, ktoré môže byť doplnené vlastným obsahom, inde nepublikovanýmn, na druhej strane má tiež prístup k špeciálnym aplikáciám alebo forme zuobrazovania obsahu, ktoprú nepozná z webu, blogu alebo iného kanála distribúcie obsahu.

Obdobie najbližších mesiacov a rokov preverí flexibilitu a inovatívnosť vydavateľských domov, ktoré budú musieť ukázať, akým spôsobom sa pripravili na pokrytie nového, vznikajúceho a silnejúceho segmentu používateľov mobilných zariadení a tabletov.

Goldman iPad edition

Goldman iPad edition

Strategie iPad edition

Strategie iPad edition

.týždeň iPad edition

.týždeň iPad edition

  1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


5 − two =