Špecifiká vytvárania aplikácií pre platformu iPad


S rastom penetrácie zariadení si aj firmy a vydavateľstvá uvedomujú potrebu publikovať iPad aplikáciu. Vo väčšine prípadov zatiaľ nejde o kanál, ktorý by aktuálne dokázal generovať zaujímavý cash flow, ale určite má potenciál do budúcnosti. Vytváranie iPad aplikácií je trendom súčasnosti.

Vytvoriť aplikácie pre iPad si vyžaduje poznať špecifiká developerského prostredia Apple, špecifiká samotného zariadenia iPad ako aj samotného nasadzovania aplikácií. Pre vytvorenie aplikácie, ktorá bude nielen pekná, ale aj funkčná a najmä používaná, je tiež vhodné poznať best practices výroby aplikácií na iPade a požiadavky používateľov.

Ako vznikajú aplikácie pre iPad

iPad2

iPad2, zdroj: http://www.apple.com/ipad/features/

Programovaniu aplikácií pre iPad sa venuje aj na Slovensku niekoľko firiem. Vyrobiť jednoduchú aplikáciu pre iPad je otázkou niekoľkých týždňov, v závislosti od požadovanej funkčnosti. Najzložitejšou časťou práce sú, ako tradične, údajové transformácie, prepojenia, konverzie a ďalšie operácie. Najmä pri aplikáciách periodík je potrebné zabezpečiť pravidelné vstupy do aplikácie, ktoré môžu byť v rôznych formátoch. Je potrebné zabezpečiť parsovanie vstupov, uloženie do databázy, ich následné načítavanie a s tým spojené operácie. Nie nadštandardnou požiadavkou je totiž napríklad funkcia, ktorá umožní načítať obsah určitej lokality alebo sekcie kompletne do zariadenia a môcť ho tak čítať napríklad v tuneli alebo na inom mieste bez konektivity. Naopak, kvôli náročnosti na dátové prenosy, je častokrát vhodné do zariadenia sťahovať obsah len po častiach, a to len nevyhnutné množstvo.

Pri výrobe iPad aplikácií je potrebné prejsť podobnými fázami ako pri vývoji akéhokoľvek iného systému:

 • kompletná špecifikácia riešenia, vzniká dokument nazývaný funkčná špecifikácia, analýza alebo aj BRD (Business Requirements Document),
 • na základe špecifikácie a wireframes sa pripravia grafické návrhy aplikácie – titulná stránka a ďalšie potrebné podstránky,
 • programovanie jadra aplikácie – v prípade reskinu už existujúcej aplikácie sa táto časť obmedzí na aplikovanie nového dizajnu a layoutov,
 • údajové operácie – mechanizmy na jednorazové aj pravidelné importy, väzby na ďalšie systémy a ďalšie konektory,
 • testovanie aplikácie (priebežne vo všetkých fázach ale naintenzívnejšie po dokončení dátových operácií a migrácií),
 • zapracovanie potrebných úprav na základe výsledkov testovania,
 • nasadzovanie aplikácie.
iOS 4 SDK

iOS 4 SDK, zdroj: developer.apple.com

Niektoré fázy sú však špecifické, resp. fungujú v tomto prostredí odlišne. Príkladom je testovacia fáza. Testovanie v developerskom prostredí nie je problém, keďže je aplikáciu možné pomerne ľahko distribuovať. Jej testovanie si vyžaduje mať nainštalované a nakonfigurované developerské prostredie na iPadoch. Z tohto vyplýva aj fakt, že používateľské testovanie na strane klienta nie je možné zrealizovať tak jednoducho, ako je to napríklad v prípade desktopových aplikácií (distribúcia inštalačného balíčka) alebo online systémov (nasadenie na testovacie linky). Pri iPade je však takisto možné doručiť aplikácie na testovanie na diaľku. Apple totiž podporuje okrem distribúcie cez oficiálny AppStore aj Ad hoc distribúciu aplikácie. V tomto móde je podporovaných max. 100 zariadení, čo by malo pre potreby testovania aplikácie stačiť. Developer vytvorí build aplikácie, ktorý doručí ako jeden súbor napr. prostredníctvom internetu na testovanie objednávateľovi aplikácie. Tento build je viazaný na UUID a DeviceName iPad zariadenia. Developer tieto údaje teda musí pred vytvorením testovacej verzie poznať. Tu je návod, ako možno v iTunes tieto informácie zistiť.

Video č.1 Informácie o UID a DeviceName v iTunes

Pozor pri nasadzovaní aplikácie

Testovanie a zapracovanie úprav v tomto režime sa následne riadi klasickými pravidlami, pričom je možné použiť bug tracking softvér prípadne iné metódy na komunikáciu medzi developerom a objednávateľom.Špecifická je potom fáza nasadzovania aplikácie. Aplikácia je distribuovaná výhradne cez oficiálny Apple AppStore, do ktorého je potrebné cez developerský účet nahrať finálnu verziu aplikácie. Apple následne aplikáciu schvaľuje – hodnotí podľa setu kritérií. Zaujíma ho najmä, či je aplikácia bezpečná, nezobrazuje nepovolený obsah, je inovatívna a pre používateľov zaujímavá atď. Apple môže aplikáciu zamietnuť a vrátiť na prepracovanie. Typická doba schvaľovania je cca 10 dní. Pri klasických vývojových riešeniach sme zvyknutí, že po nasadení aplikácie do produkčného prostredia môžeme robiť priebežne ďalšie potrebné zásahy, napr. v prípade výskytu nezistených chýb, potreby ďalšieho odladenia výkonnosti aplikácie a pod. V tomto prípade však už do aplikácie nemôžeme zasahovať a úpravy robiť operatívne. Je možné ich urobiť offline, spracovať do samostatného buildu, pripraviť z neho novú verziu aplikácie a túto opätovne poslať do Apple na schválenie. Celý proces je tak časovo a procesne omnoho náročnejší. Limity a závery sú nasledovné:

 • proces nasadenia novej verzie s opravenými chybami môže byť dlhý, cca 3-14 dní,
 • počas tejto doby si aplikáciu stiahnu používatelia, chyby sú im teda celý čas na očiach,
 • všetky verzie sú trackované v Apple,
 • v prípade väčšieho počtu opráv sa vystavíme riziku neschválenia v Apple, zároveň to samozrejme kazí imidž firmy,
 • iba operácie, ktoré sú mimo aplikácie, je možné vykonávať priebežne, napríklad úpravy importného mechanizmu a pod.

Úpravy, ktoré by inak zabrali niekoľko minút, prípadne hodín, tak môžu trvať niekoľko dní až týždňov. Je preto potrebné myslieť na tieto limity a vyhradiť dostatočný čas na testovanie aplikácie tak, aby bola maximálne odladená a po uploade do App Store sa nekonalo faux pas.

Obmedzenia aplikácií

Jedným z hlavných obmedzení, s ktorými sa možno stretnúť pri príprave aplikácií pre iPad, je fakt, že iPad nepodporuje FLASH. V tomto formáte je momentálne publikovaná väčšina video obsahu na webe a pre vydavateľov tak vzniká potreba meniť formát používaných videí. Môžu tak urobiť týmito spôsobmi:

 • globálna zmena používaného formátu videí – rozhodnutie zmeniť všetky videosúbory aj na webe tak, aby ich nebolo nutné vždy priebežne pre použitie v iPad aplikácii konvertovať (formát FLV sa nahradí formátom MP4),
 • automatická konverzia do formátu MP4 – po uploade videa v FLV alebo inom formáte je video automaticky odoslané na transcoding server, ktorý zabezpečí jeho prekódovanie do MP4 v reálnom čase. je potrebné disponovať technológiou – server (HW aj SW), dimenzovaný na potrebný počet paralelných kódovaní, resp. priemernú dĺžku kódovaných videí tak, aby boli výsledky z transcodera priebežné,
 • manuálny transcoding – redaktor pripraví a uloží do systému paralelne FLV aj MP4 formát – udržateľný systém len v prípade malého počtu videosúborov.

Iná možnosť je využiť nové možnosti HTML 5 na zobrazenie videa priamo v browseri, napríklad cez otvorenie novej vrstvy nad aplikáciou so Safari browserom.

Ďalšia často diskutovanou otázkou bolo spoplatnenie obsahu. Samotné platenie za aplikácie je v AppStore vyriešené dlhú dobu, problematické však bolo samotné spoplatnenie obsahu, resp. jeho spoplatnenie na pravidelnej báze. Vydavatelia titulov tak nemali možnosť, ako priamo cez AppStore predať tituly odberateľom. Toto sa 15.2.2011 zmenilo a Apple oficiálne predstavil nový model predplatného cez InApp Purchase. Pre vydavateľov aplikácií je tak konečne dostupný nástroj, ktorý je pre nich jednoducho aplikovateľný a zároveň pohodlný pre používateľov. Apple stále ale necháva priestor pre to, aby sa spoplatnenie realizovalo mimo jeho systému, t.j. napríklad v externom predplatiteľskom systéme, ktorý prevádzkuje vydavateľ na svojich stránkach. Nemožno však vylúčiť, že Apple zo svojej pozície dotlačí vydavateľov k úplnému prechodu na jeho subscription model a iné spôsoby spoplatnenia úplne zakáže. V tom prípade by ale bolo na mieste očakávať revíziu provízneho modelu, keďže 30 %, ktoré si Apple necháva z každého predaja, je pre mnohých vydavateľov príliš vysoký podiel.

Záver

Pri rozhodnutí investovať do vývoja vlastných iPad aplikácií je vhodné poznať vyššie uvedené špecifiká, pripraviť sa na ne a počítať s nimi pri zostavení obchodného plánu aj kalkulácii návratnosti investície. Všetky tieto a mnohé ďalšie špecifiká a zákutia vývoja aplikácie by mal poznať váš developer, s ktorým sa rozhodnete na vývoji spolupracovať. Pred jeho výberom sa teda uistite, či je naozaj vo vývoj pre iPad doma, pretože mnohé firmy sú na Slovensku stále v štádiu, že nemajú žiadne relevantné referencie. Dôvod je jasný – iPad na Slovensku oficiálne stále nie je v distribúcii, a to Apple už dokonca predstavil koncept iPadu 2

<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/14221134″ width=”400″ height=”248″ frameborder=”0″></iframe><p><a href=”http://vimeo.com/14221134″>Find your iPad’s UUID</a> from <a href=”http://vimeo.com/marckohlbrugge”>Marc Köhlbrugge</a> on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a>.</p>

, , , , , , , ,

 1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


× 8 = fifty six