Systémy publikovana obsahu na digitálne platformy


S rozvojom nových platforiem a médií prichádza pre vydavateľské domy nová výzva. Veľké vydavateľstvá si za roky pôsobenia na trhu vybudovali systémy a procesy na to, aby dokázali čo najflexibilnejšie skĺbiť obsahové a časové požiadavky na jednotlivé články aj finálny výstup – časopis, noviny a pod. tak, aby bolo možné stihnúť deadline a zároveň do istej miery zohľadniť najnovšie aktuálne informácie o publikovanej téme.

Systémy používané vo vydavateľských domoch

Aktuálne je takmer vo všetkých vydavateľstvách vo svete rovnaká, alebo veľmi podobná situácia. Vydavateľstvá sa naučili publikovať v printových médiách a majú pre toto publikovania implementované systémy na zalomenie finálneho obsahu do printu – DTP (DeskTop Publishing) – Adobe In Design, QuarkXPress, Corel Ventura, Serif PagePlus a pod.). Aj napriek tomu, že vydávané tituly majú úspech, sú dlhoročne vydávané a môžu byť na graficky mimoriadne vysokej úrovni, procesy pri príprave obsahu na publikovanie v týchto médiách nie sú v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ako sú:

 • automatizácia procesu,
 • dôraz na opakované použitie pripraveného obsahu,
 • podpora viacstupňového schvaľovania,
 • podpora tímovej práce na báze rolí,
 • jednotné procesy pre publikovanie na rôznych platformách.

Vydavateľstvá a redakcie používajú na zalomenie obsahu do printu častokrát staršie verzie DTP softvérov. Dôvodom sú finančné nároky na upgrade, používaná hardvérová infraštruktúra a niekedy aj požiadavka na reštrukturalizáciu redakcie a používaných procesov.  Tieto verzie neobsahujú subsystémy a funkcie, ktoré by dokázali pokryť vyššie uvedené požiadavky. Redakcia tak napriek tomu, že vytvára aj obsah pre webové prostredie, nepoužíva sofistikované systémy, ktoré by podporovali organizáciu, tvorbu, ukladanie, triedenie a publikovanie pripraveného obsahu.

Redaktori pripravujú obsah, ktorý následne zasielajú editorovi, ten sa rediguje a následne umiestni na pridelenú pozíciu v časopise, resp. uverejní na webe. Celý tento proces sa deje bez použitia sofistikovaných systémov, resp. s použitím niekoľkých fragmentovaných subsystémov. Neexistuje tak pridaná hodnota, ktorú by vydavateľstvo mohlo efektívne využiť tým, že má kvalifikovaný tím redaktorov a dokáže tak pripraviť atraktívny obsah aj pre nové platformy (viac o workflow pri príprave obsahu v článku Trendom v publikovaní je optimalizácia procesov).

Pokrytie procesu publikovania na všetky platformy

Veľké vydavateľstvá stoja momentálne pred otázkou, ako túto pridanú hodnotu vytvoriť a čo najlepšie zobchodovať obsah, ktorý už majú vytvorený, na ďalších platformách. Konkrétne ide najmä o tieto médiá / platformy:

 • webové stránky periodík,
 • blogy,
 • PR články resp. tematické články v iných médiách,
 • tablety – iPad, tablety s OS Android, Windows, BlackBerry Table OS a ďalšie
 • mobilné platformy – mobily, iPhone smartphones s OS Android, Windows Mobile, BlackBerry a ďalšie.

Každé z týchto médií má svoje špecifiká a zaujímavé cieľové publikum. Na webové stránky portálu vydavateľstva je častokrát publikovaný obsah totožný s obsahom v printe. Vzhľadom na dôraz na aktuálnosť webového obsahu je tento obsah nedostatočne aktuálny. Navyše, web ponúka väčší priestor na rozsah článku, ako aj jeho multimediálny rozmer. Články z printu by tak mali byť doplnené, rozšírené, mali by použiť obsah, ktorý sa do printu nezmestil, mali by byť aktualizované o najnovšie údaje, ktoré vznikli po odoslaní článku do printu, a tak uverejnené na webe. Blog posty sú priestorom na to, aby jednotliví autori ďalej rozšírili alebo zatraktívnili webový obsah. Obsah na blogu vykazuje väčšiu mieru subjektivity, a tak je ho vhodné doplniť o postoje autora, pozície, popis procesu, ako obsah vznikal a pod. Ďalšie platformy – tablety, mobilné zariadenia, zase vykazujú celý rad špecifík, ako sú:

 • rôzne operačné systémy vyžadujú iný postup pri programovaní a sprístupnení aplikácií
 • obmedzenia podporovaných technológií (napríklad bez podpory FLASH),
 • obmedzenia rýchlosti procesora a generovania animácií,
 • veľkosť a rozlíšenie obrazovky,
 • ovládanie aplikácií (trackball, touch panel a pod.).

Vo všetkých prípadoch platí, že proces publikovania na tieto platformy by mal byť automatizovaný. Publikačný systém by mal tak fungovať na základe nasledovného workflow. Jednotný proces prípravy obsahu má byť nastavený a použitý od začiatku až do okamihu, keď sa daný obsah publikuje na zvolené médium.

Obrázok 1 Unifikovaný publikačný proces pre všetky platformy

Jednotný proces tvorby a prípravy obsahu

Jednotný proces tvorby a prípravy obsahu

Základom pre použitie tohto systému je:

 • uvedomenie si odlišných požiadaviek používateľov jednotlivých platforiem na obsah a formu jeho zobrazenia,
 • využitie natívnych foriem prezentácie obsahu na jednotlivých platformách,
 • disponibilita systémom, ktorý umožní jednotné centralizované publikovanie obsahu,
 • redakčné kapacity a znalosti prípravy takéhoto obsahu.

Jednotný systém podporujúci digitálne publikovanie

Systém, ktorý spĺňa nároky opísané vyššie, musí poskytovať jednotné prostredie pre prípravu obsahu na všetky platformy, pokrytie všetkých vstupov, výstupov, ich vzájomné prepojenie a pracovných pozícií, ktoré s ním prichádzajú do kontaktu. Systém digitálnej knižnice je takýmto riešením. Umožňuje agregovať obsah vytváraný na rôznych miestach (redakčný obsah, agentúrne spravodajstvo, user generated content, obsah z printových vydaní), jeho následné doplnenie a znovu použitie v potrebnej forme na ďalších platformách. Príkladom takéhoto univerzálneho systému je CoverPage, ktorý podporuje všetky procesy a požiadavky.

Obrázok 2 Centralizovaný systém distribúcie obsahu

Systémy pre integráciu publikovania v tradičných médiách a na digitálnych platformách

Systémy pre integráciu publikovania v tradičných médiách a na digitálnych platformách

Použitím tohto systému je možné obslúžiť celý publikačný redakčný proces. Zároveň je potrebné, aby takýto systém bol prepojiteľný s inými systémami, ktoré sa koncentrujú na určitú oblasť publikovania. Ako príklad je možné uviesť printové CMS, teda systém správy a manažmentu obsahu pre tlačené vydania. Príkladom tejto platformy, na ktorej fungujú viaceré veľké slovenské, české aj európske vydavateľstvá, je Woodwing CMS. Mnohé redakcie ho majú zavedený a z historických dôvodov ako aj udržania realizovanej investície ho nie je vhodné, resp. nechcú meniť. Preto musia moderné univerzálne systémy pre podporu publikačných procesov, podporovať kompletné integrácie týchto systémov a ich zaradenie do procesu a realizovaného workflow.

Záver

Modernizácia používaných systémov a procesov je nevyhnutnosť, tejto situácii sa musia vydavateľstvá v relatívne krátkom čase prispôsobiť. Závisí od toho ich budúcnosť, a to nielen rast a zvýšenie pozície na trhu a na nových segmentoch, ale aj samotné prežitie, keďže tradičné formy publikovania budú naďalej na pomalom ústupe.

 

 1. Pridajte prvý komentár k príspevku.
(will not be published)


7 × = seven